Atalgojums

Amatpersonām izmaksātais atalgojums Jelgavas Mūzikas vidusskolā

 

AUGUSTS

 

Vārds, Uzvārds

Amats

Izmaksāts atalgojums

EUR

Artūrs Puķītis Skolas direktors. Pedagogs

992.95

Ināra Puķīte Iestādes vadītāja vietniece mācību darbā. Pedagogs

925.56

Inese Sīle Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja. Bibliotēkas vadītāja

574.25

Andis Rozenlauks Iepirkumu komisijas loceklis. Galvenais grāmatvedis

966.21

Mārtiņš Strēlis Iepirkumu komisijas loceklis. Saimniecības vadītājs 1135.59

 

Dati tiek publicēti atbilstoši:

06.06.2002. likumam “Valsts pārvaldes iekārtas likums” 92.panta (2) punktam:

„Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā,

norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi.”